Psalms 1/150   

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃ .1
כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃ .2
והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃ .3
לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃ .4
על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים׃ .5
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃ .6

      Psalms 1/150