Proverbs 9/31   

חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה׃ .1
טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה׃ .2
שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת׃ .3
מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו׃ .4
לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃ .5
עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃ .6
יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו׃ .7
אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך׃ .8
תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח׃ .9
תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃ .10
כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים׃ .11
אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא׃ .12
אשת כסילות המיה פתיות ובל ידעה מה׃ .13
וישבה לפתח ביתה על כסא מרמי קרת׃ .14
לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם׃ .15
מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו׃ .16
מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃ .17
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃ .18

  Proverbs 9/31