Proverbs 25/31   

גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה׃ .1
כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃ .2
שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃ .3
הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי׃ .4
הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו׃ .5
אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדלים אל תעמד׃ .6
כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך׃ .7
אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃ .8
ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל׃ .9
פן יחסדך שמע ודבתך לא תשוב׃ .10
תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו׃ .11
נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃ .12
כצנת שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב׃ .13
נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר׃ .14
בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר גרם׃ .15
דבש מצאת אכל דיך פן תשבענו והקאתו׃ .16
הקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך׃ .17
מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃ .18
שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה׃ .19
מעדה בגד ביום קרה חמץ על נתר ושר בשרים על לב רע׃ .20
אם רעב שנאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים׃ .21
כי גחלים אתה חתה על ראשו ויהוה ישלם לך׃ .22
רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר׃ .23
טוב שבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃ .24
מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק׃ .25
מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע׃ .26
אכל דבש הרבות לא טוב וחקר כבדם כבוד׃ .27
עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃ .28

  Proverbs 25/31