Proverbs 22/31   

נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃ .1
עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃ .2
ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו׃ .3
עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃ .4
צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם׃ .5
חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃ .6
עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה׃ .7
זורע עולה יקצור און ושבט עברתו יכלה׃ .8
טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל׃ .9
גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃ .10
אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך׃ .11
עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד׃ .12
אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח׃ .13
שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם׃ .14
אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃ .15
עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור׃ .16
הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃ .17
כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך׃ .18
להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף אתה׃ .19
הלא כתבתי לך שלשום במועצות ודעת׃ .20
להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך׃ .21
אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃ .22
כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃ .23
אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא׃ .24
פן תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך׃ .25
אל תהי בתקעי כף בערבים משאות׃ .26
אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך׃ .27
אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃ .28
חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים׃ .29

  Proverbs 22/31