Proverbs 21/31   

פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו׃ .1
כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃ .2
עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃ .3
רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת׃ .4
מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור׃ .5
פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות׃ .6
שד רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט׃ .7
הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו׃ .8
טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃ .9
נפש רשע אותה רע לא יחן בעיניו רעהו׃ .10
בענש לץ יחכם פתי ובהשכיל לחכם יקח דעת׃ .11
משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע׃ .12
אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃ .13
מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה׃ .14
שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און׃ .15
אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח׃ .16
איש מחסור אהב שמחה אהב יין ושמן לא יעשיר׃ .17
כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד׃ .18
טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס׃ .19
אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו׃ .20
רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד׃ .21
עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה׃ .22
שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו׃ .23
זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון׃ .24
תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות׃ .25
כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃ .26
זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו׃ .27
עד כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר׃ .28
העז איש רשע בפניו וישר הוא יכין דרכיו׃ .29
אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃ .30
סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃ .31

  Proverbs 21/31