Proverbs 15/31   

מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃ .1
לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃ .2
בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃ .3
מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח׃ .4
אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם׃ .5
בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת׃ .6
שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן׃ .7
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃ .8
תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב׃ .9
מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות׃ .10
שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם׃ .11
לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך׃ .12
לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה׃ .13
לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת׃ .14
כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד׃ .15
טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃ .16
טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו׃ .17
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃ .18
דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה׃ .19
בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃ .20
אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת׃ .21
הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום׃ .22
שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃ .23
ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה׃ .24
בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה׃ .25
תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם׃ .26
עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה׃ .27
לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות׃ .28
רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃ .29
מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם׃ .30
אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין׃ .31
פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב׃ .32
יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃ .33

  Proverbs 15/31