Proverbs 14/31   

חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃ .1
הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו׃ .2
בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם׃ .3
באין אלפים אבוס בר ורב תבואות בכח שור׃ .4
עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר׃ .5
בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל׃ .6
לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת׃ .7
חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃ .8
אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון׃ .9
לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר׃ .10
בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח׃ .11
יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃ .12
גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה׃ .13
מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב׃ .14
פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו׃ .15
חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח׃ .16
קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃ .17
נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת׃ .18
שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק׃ .19
גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים׃ .20
בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו׃ .21
הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב׃ .22
בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור׃ .23
עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת׃ .24
מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה׃ .25
ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃ .26
יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃ .27
ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון׃ .28
ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃ .29
חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה׃ .30
עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃ .31
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃ .32
בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע׃ .33
צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת׃ .34
רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש׃ .35

  Proverbs 14/31