Proverbs 11/31   

מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃ .1
בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃ .2
תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃ .3
לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃ .4
צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע׃ .5
צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו׃ .6
במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה׃ .7
צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו׃ .8
בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו׃ .9
בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה׃ .10
בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס׃ .11
בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות יחריש׃ .12
הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר׃ .13
באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ׃ .14
רע ירוע כי ערב זר ושנא תקעים בוטח׃ .15
אשת חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו עשר׃ .16
גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי׃ .17
רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃ .18
כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו׃ .19
תועבת יהוה עקשי לב ורצונו תמימי דרך׃ .20
יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃ .21
נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם׃ .22
תאות צדיקים אך טוב תקות רשעים עברה׃ .23
יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃ .24
נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃ .25
מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר׃ .26
שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו׃ .27
בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃ .28
עוכר ביתו ינחל רוח ועבד אויל לחכם לב׃ .29
פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם׃ .30
הן צדיק בארץ ישלם אף כי רשע וחוטא׃ .31

  Proverbs 11/31