Proverbs 10/31   

משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃ .1
לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃ .2
לא ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃ .3
ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר׃ .4
אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃ .5
ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃ .6
זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב׃ .7
חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט׃ .8
הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃ .9
קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט׃ .10
מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃ .11
שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה׃ .12
בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב׃ .13
חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה׃ .14
הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃ .15
פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת׃ .16
ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃ .17
מכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסיל׃ .18
ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃ .19
כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃ .20
שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃ .21
ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃ .22
כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃ .23
מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן׃ .24
כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם׃ .25
כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו׃ .26
יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃ .27
תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד׃ .28
מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃ .29
צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ׃ .30
פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃ .31
שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃ .32

  Proverbs 10/31