Numbers 13/36   

וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם׃ .2
וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה׃ .3
ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור׃ .4
למטה שמעון שפט בן חורי׃ .5
למטה יהודה כלב בן יפנה׃ .6
למטה יששכר יגאל בן יוסף׃ .7
למטה אפרים הושע בן נון׃ .8
למטה בנימן פלטי בן רפוא׃ .9
למטה זבולן גדיאל בן סודי׃ .10
למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי׃ .11
למטה דן עמיאל בן גמלי׃ .12
למטה אשר סתור בן מיכאל׃ .13
למטה נפתלי נחבי בן ופסי׃ .14
למטה גד גאואל בן מכי׃ .15
אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע׃ .16
וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר׃ .17
וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב׃ .18
ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים׃ .19
ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים׃ .20
ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת׃ .21
ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים׃ .22
ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים׃ .23
למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל׃ .24
וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום׃ .25
וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ׃ .26
ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה׃ .27
אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם׃ .28
עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני ישב על הים ועל יד הירדן׃ .29
ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה׃ .30
והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו׃ .31
ויוציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות׃ .32
ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם׃ .33

  Numbers 13/36