Nehemiah 11/13   

וישבו שרי העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים׃ .1
ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם׃ .2
ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה׃ .3
ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן עזיה בן זכריה בן אמריה בן שפטיה בן מהללאל מבני פרץ׃ .4
ומעשיה בן ברוך בן כל חזה בן חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה בן השלני׃ .5
כל בני פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי חיל׃ .6
ואלה בני בנימן סלא בן משלם בן יועד בן פדיה בן קוליה בן מעשיה בן איתיאל בן ישעיה׃ .7
ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה׃ .8
ויואל בן זכרי פקיד עליהם ויהודה בן הסנואה על העיר משנה׃ .9
מן הכהנים ידעיה בן יויריב יכין׃ .10
שריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגד בית האלהים׃ .11
ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן ירחם בן פלליה בן אמצי בן זכריה בן פשחור בן מלכיה׃ .12
ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן עזראל בן אחזי בן משלמות בן אמר׃ .13
ואחיהם גבורי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים׃ .14
ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה בן בוני׃ .15
ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים׃ .16
ומתניה בן מיכה בן זבדי בן אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן שמוע בן גלל בן ידיתון׃ .17
כל הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה׃ .18
והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים׃ .19
ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל ערי יהודה איש בנחלתו׃ .20
והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על הנתינים׃ .21
ופקיד הלוים בירושלם עזי בן בני בן חשביה בן מתניה בן מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית האלהים׃ .22
כי מצות המלך עליהם ואמנה על המשררים דבר יום ביומו׃ .23
ופתחיה בן משיזבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם׃ .24
ואל החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה׃ .25
ובישוע ובמולדה ובבית פלט׃ .26
ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה׃ .27
ובצקלג ובמכנה ובבנתיה׃ .28
ובעין רמון ובצרעה ובירמות׃ .29
זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר שבע עד גיא הנם׃ .30
ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית אל ובנתיה׃ .31
ענתות נב ענניה׃ .32
חצור רמה גתים׃ .33
חדיד צבעים נבלט׃ .34
לד ואונו גי החרשים׃ .35
ומן הלוים מחלקות יהודה לבנימין׃ .36

  Nehemiah 11/13