Micah 5/7   

עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל׃ .1
ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃ .2
לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל׃ .3
ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ׃ .4
והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם׃ .5
ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו׃ .6
והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם׃ .7
והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃ .8
תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו׃ .9
והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך׃ .10
והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך׃ .11
והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך׃ .12
והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך׃ .13
ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך׃ .14
ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו׃ .15

  Micah 5/7