Matthew 11/28   

ויהי ככלות ישוע לצות את שנים עשר תלמידיו וילך משם ללמד ולקרא בעריהם׃ .1
ויוחנן שמע בבית הסהר את מעשי המשיח וישלח שנים מתלמידיו׃ .2
ויאמר אליו האתה הוא הבא אם נחכה לאחר׃ .3
ויען ישוע ויאמר להם לכו הגידו ליוחנן את אשר שמעתם וראיתם׃ .4
עורים ראים ופסחים מתהלכים מצרעים מטהרים וחרשים שומעין ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם׃ .5
ואשרי אשר לא יכשל בי׃ .6
המה הלכו להם וישוע החל לדבר אל המון העם על אדות יוחנן ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר ינוע ברוח׃ .7
ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלבשים עדנים בבתי המלכים המה׃ .8
ואם לא מה זה יצאתם לראות אם איש נביא הן אני אמר לכם כי גם גדול הוא מנביא׃ .9
כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה רדכך לפניך׃ .10
אמן אמר אני לכם לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות השמים גדול הוא ממנו׃ .11
ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחזקה והמתחזקים יחטפוה׃ .12
כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן נבאו׃ .13
ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא׃ .14
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃ .15
ואל מי אדמה את הדור הזה דומה הוא לילדים הישבים בשוקים וקראים לחבריהם לאמר׃ .16
חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם קוננו לכם קינה ולא ספדתם׃ .17
כי בא יוחנן לא אכל ולא שתה ויאמרו שד בו׃ .18
ויבא בן האדם והוא אכל ושתה ויאמרו הנה איש זולל וסבא ואהב מוכסים וחטאים ונצדקה החכמה מאת בניה׃ .19
אז החל לגער בערים אשר רב גבורותיו נעשו בתוכן ולא שבו׃ .20
אוי לך כורזין אוי לך בית צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן לו בצור ובצידון נעשו הלא כבר שבו בשק ואפר׃ .21
אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לצור וצידון יותר מכם׃ .22
ואת כפר נחום המרוממה עד השמים עד שאול תורדי כי הגבורות אשר נעשו בתוכך לו בסדום נעשו כי עתה עמדה על תלה עד היום הזה׃ .23
אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לאדמת סדום ממך׃ .24
בעת ההיא ענה ישוע ואמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעוללים׃ .25
הן אבי כי כן היה רצון לפניך׃ .26
הכל נמסר לי מאת אבי ואין מכיר את הבן בלתי האב ואין מכיר את האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו׃ .27
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃ .28
קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃ .29
כי עלי נעים הוא וקל משאי׃ .30

  Matthew 11/28