Matthew 1/28   

ספר תולדת ישוע המשיח בן דוד בן אברהם׃ .1
אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו׃ .2
ויהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר ופרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם׃ .3
ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון׃ .4
ושלמון הוליד את בעז מרחב ובעז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי׃ .5
וישי הוליד את דוד המלך ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה׃ .6
ושלמה הוליד את רחבעם ורחבעם הוליד את אביה ואביה הוליד את אסא׃ .7
ואסא הוליד את יהושפט ויהושפט הוליד את יורם ויורם הוליד את עזיהו׃ .8
ועזיהו הוליד את יותם ויותם הוליד את אחז ואחז הוליד את יחזקיהו׃ .9
ויחזקיהו הוליד את מנשה ומנשה הוליד את אמון ואמון הוליד את יאשיהו׃ .10
ויאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת גלות בבל׃ .11
ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניה את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את זרבבל׃ .12
וזרבבל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את אליקים ואליקים הוליד את עזור׃ .13
ועזור הוליד את צדוק וצדוק הוליד את יכין ויכין הוליד את אליהוד׃ .14
ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב׃ .15
ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח׃ .16
והנה כל הדרות מן אברהם עד דוד ארבעה עשר דרות ומן דוד עד גלות בבל ארבעה עשר דרות ומעת גלות בבל עד המשיח ארבעה עשר דרות׃ .17
והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש׃ .18
ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבה לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר׃ .19
הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא׃ .20
והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם׃ .21
ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר׃ .22
הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃ .23
וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר צוהו מלאך יהוה ויקח אליו את אשתו׃ .24
ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע׃ .25

      Matthew 1/28