Mark 16/16     

ויהי כאשר עבר יום השבת ותקנינה מרים המגגדלית ומרים אם יעקב ושלמית סמים לבוא ולסוך אתו בהם׃ .1
ובאחד בשבת בבקר השכם באו אל הקבר כזרוח השמש׃ .2
ותאמרנה אשה אל אחותה מי יגל לנו את האבן מעל פתח הקבר׃ .3
ובהביטן ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדלה מאד׃ .4
ותבאנה אל תוך הקבר ותראינה בחור אחד ישב מימין והוא עטה שמלה לבנה ותשתוממנה׃ .5
ויאמר אליהן אל תשתוממנה את ישוע הנצרי אתן מבקשות את הנצלב הוא קם איננו פה הנה זה המקום אשר השכיבהו בו׃ .6
אך לכנה ואמרתן אל תלמידיו ואל פטרוס כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראהו כאשר אמר לכם׃ .7
ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון ולא הגידו דבר לאיש כי יראו׃ .8
והוא כאשר קם מן המתים באחד בשבת נראה בראשונה אל מרים המגדלית אשר גרש ממנה שבעה שדים׃ .9
ותלך ותגד לאנשים אשר היו עמו והם מתאבלים ובכים׃ .10
וכאשר שמעו כי חי ונראה אליה לא האמינו לה׃ .11
ואחרי כן נראה בדמות אחרת לשנים מהם בהיתם מתהלכים בצאתם השדה׃ .12
והם הלכו ויגידו לאחרים וגם להם לא האמינו׃ .13
ובאחרנה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים ויחרף חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא האמינו לראים אתו נעור מן המתים׃ .14
ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃ .15
המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם׃ .16
ואלה האתות אשר ילוו אל המאמינים יגרשו שדים בשמי ובלשנות חדשות ידברו׃ .17
נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו את ידיהם וייטב להם׃ .18
ויהי אחרי אשר דבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהים׃ .19
והמה יצאו ויקראו בכל המקמות והאדון עזרם ויחזק את הדבר באתות הבאות אחרי דברם אמן׃ .20

  Mark 16/16