Mark 15/16   

וישכימו ראשי הכהנים עם הזקנים והסופרים וכל הסנהדרין בבקר ויתיעצו ויאסרו את ישוע ויוליכהו משם וימסרהו אל פילטוס׃ .1
וישאל אותו פילטוס האתה מלך היהודים ויען ויאמר אליו אתה אמרת׃ .2
וראשי הכהנים הרבו לשטנו׃ .3
ויוסף פילטוס וישאלהו לאמר האינך משיב דבר ראה כמה הם מעידים בך׃ .4
וישוע לא השיב עוד אף דבר אחד ויתמה פילטוס׃ .5
ובכל חג היה דרכו לפטר להם אסיר אחד את אשר יבקשו׃ .6
ויהי איש הנקרא בשם בר אבא אסור עם המורדים אשר רצחו רצח בעת המרד׃ .7
וישא ההמון את קולו ויחלו לבקש שיעשה להם כפעם בפעם׃ .8
ויען אתם פילטוס ויאמר התחפצו כי אפטר לכם את מלך היהודים׃ .9
כי ידע אשר רק מקנאה מסרוהו ראשי הכהנים׃ .10
וראשי הכהנים הסיתו את ההמון לבלתי פטר להם כי אם בר אבא׃ .11
ויסף פילטוס ויען ויאמר להם ומה אפוא חפצתם ואעשה לאשר אתם קראים מלך היהודים׃ .12
ויוסיפו לצעק הצלב אותו׃ .13
ויאמר אליהם פילטוס מה אפוא עשה רעה והם הרבו עוד לצעק הצלב אותו׃ .14
ויואל פילטוס לעשות כרצון העם ויפטר להם את בר אבא ואת ישוע הכה בשוטים וימסר אותו להצלב׃ .15
ויוליכהו אנשי הצלב אל החצר הפנימית הוא בית המשפט ויזעיקו את כל הגדוד׃ .16
וילבישהו ארגמן וישרגו עטרת קצים ויעטרהו׃ .17
ויחלו לברכו לאמר שלום לך מלך היהודים׃ .18
ויכו על ראשו בקנה וירקו בו ויכרעו על ברכיהם וישתחוו לו׃ .19
ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את הארגמן וילבישהו את בגדיו ויוציאהו לצלב אותו׃ .20
ויאנסו איש עבר אחד הבא מן השדה ושמו שמעון הקוריני אבי אלכסנדרוס ורופוס לשאת את צלבו׃ .21
ויביאהו אל מקום גלגלתא הוא מקום הגלגלת׃ .22
ויתנו לו יין מזוג במר והוא לא קבל׃ .23
ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו בגדיו להם בהפילם עליהם גורל מה יקח איש איש׃ .24
ותהי השעה השלישית ויצלבהו׃ .25
ומכתב דבר אשמתו כתוב למעלה מלך היהודים׃ .26
ויצלבו אתו שני פריצים אחד לימינו ואחד לשמאלו׃ .27
וימלא הכתוב האמר ואת פשעים נמנה׃ .28
והעברים גדפו אותו ויניעו ראשם לאמר האח אתה ההורס את ההיכל ובונה אותו בשלשת ימים׃ .29
הושע את עצמך ורדה מן הצלב׃ .30
וכן לעגו לו גם ראשי הכהנים עם הסופרים באמרם איש אל רעהו את אחרים הושיע ואת עצמו לא יוכל להושיע׃ .31
המשיח מלך ישראל ירד נא מן הצלב למען נראה ונאמין וגם הנצלבים אתו חרפוהו׃ .32
ובהיות השעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃ .33
ובשעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלהי אלהי למה שבקתני אשר פרושו אלי אלי למה עזבתני׃ .34
ומקצת העמדים אצלו בשמעם את זאת אמרו הנה אל אליהו הוא קורא׃ .35
וירץ אחד מהם וימלא ספוג חמץ וישם על קנה וישקהו ויאמר הניחו ונראה אם יבא אליהו להורידו׃ .36
וישוע נתן קול גדול ויפח את נפשו׃ .37
ופרכת ההיכל נקרעה לשנים קרעים מלמעלה למטה׃ .38
וירא שר המאה העמד לנגדו כי בזעקו כן נפח את נפשו ויאמר אכן האיש הזה היה בן האלהים׃ .39
וגם נשים היו שם ראות מרחוק ובתוכן גם מרים המגדלית ומרים אמו של יעקב הצעיר ושל יוסי ושלמית׃ .40
אשר גם הלכו אחריו ושרתהו בהיותו בגליל ואחרות רבות אשר עלו אתו ירושלים׃ .41
ועת הערב הגיע ומפני אשר ערב שבת היה הוא היום שלפני השבת׃ .42
ויבא יוסף הרמתי יועץ נכבד אשר היה מחכה גם הוא למלכות האלהים ויתחזק ויבא אל פילטוס וישאל את גופת ישוע׃ .43
ויתמה פילטוס על אשר הוא כבר מת ויקרא אל שר המאה וישאלהו הגוע כבר׃ .44
וידע מפי שר המאה כי כן ויתן את גופתו מתנה ליוסף׃ .45
והוא קנה סדין ויורד אתו ויכרכהו בסדין וישימהו בקבר חצוב בסלע ויגל אבן על פתח הקבר׃ .46
ומרים המגדלית ומרים אם יוסי היו ראות את המקום אשר הושם שמה׃ .47

  Mark 15/16