Luke 3/24   

בשנת חמש עשרה למלכות הקיסר טיבריוס בהיות פונטיוס פילטוס הגמון ביהודה והורדוס שר רבע על הגליל ואחיו פילפוס שר רבע על מדינות יטור וטרכונה ולוסניס שר רבע על אבילין׃ .1
בימי הכהנים הגדולים חנן וקיפא היה דבר אלהים אל יוחנן בן זכריה במדבר׃ .2
ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃ .3
ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃ .4
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃ .5
וראו כל בשר את ישועת אלהים׃ .6
ויאמר אל המון העם היצאים להטבל על ידו אתם ילדי הצפעונים מי הורה אתכם להמלט מפני הקצף הבא׃ .7
לכן עשו פרי הראוי לתשובה ואל תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם׃ .8
וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש׃ .9
וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה׃ .10
ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא׃ .11
ויבאו גם מוכסים להטבל ויאמרו אליו רבי מה נעשה׃ .12
ויאמר אליהם אל תגבו יותר מחקכם׃ .13
וישאלהו גם אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה נעשה ויאמר אליהם איש אל תזעזעו ואל תלשינו איש ויהי די לכם בשכרכם׃ .14
ויהי כאשר חכה העם וכלם חשבים בלבם לאמר אולי יוחנן הוא המשיח׃ .15
ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃ .16
אשר המזרה בידו להבר את גרנו ויאסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃ .17
וכן עוד דברים אחרים הרבה בשר וגם הזהיר את העם׃ .18
והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃ .19
הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃ .20
ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים׃ .21
וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי׃ .22
והוא ישוע בהחלו היה כבן שלשים שנה ויחשבהו לבן יוסף בן עלי׃ .23
בן מתת בן לוי בן מלכי בן יני בן יוסף׃ .24
בן מתתיה בן אמוץ בן נחום בן חסלי בן נגי׃ .25
בן מחת בן מתתיה בן שמעי בן יוסף בן יודה׃ .26
בן יוחנן בן רישא בן זרבלל בן שאלתיאל בן גרי׃ .27
בן מלכי בן אדי בן קוסם בן אלמדם בן ער׃ .28
בן יוסי בן אליעזר בן יורים בן מתת בן לוי׃ .29
בן שמעון בן יהודה בן יוסף בן יונם בן אליקים׃ .30
בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד׃ .31
בן ישי בן עובד בן בעז בן שלמון בן נחשון׃ .32
בן עמינדב בן ארם בן חצרון בן פרץ בן יהודה׃ .33
בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור׃ .34
בן שרוג בן רעו בן פלג בן עבר בן שלח׃ .35
בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נח בן למך׃ .36
בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן׃ .37
בן אנוש בן שת בן אדם בן אלהים׃ .38

  Luke 3/24