Luke 14/24   

ויהי בבאו בשבת אל בית אחד מראשי הפרושים לאכל לחם והמה ארבים לו׃ .1
והנה איש אחד לפניו אשר גופו צבה ממים׃ .2
ויען ישוע ויאמר אל בעלי התורה ואל הפרושים לאמר המתר לרפא בשבת אם לא ויחרישו׃ .3
ויאחז בו וירפאהו וישלחהו׃ .4
ויען ויאמר אליהם מי מכם אשר חמרו או שורו יפול אל הבאר ולא ימהר להעלותו ביום השבת׃ .5
ולא יכלו להשיב על זאת דבר׃ .6
וישא משלו אל הקרואים בראותו איך בחרו להם להסב בראש ויאמר אליהם׃ .7
כי יקרא אתך איש אל החתנה אל תסב בראש פן יקרא שמה איש נכבד ממך׃ .8
ובא הקרא אותך ואותו ואמר אליך פנה מקום לזה ואז תקום בכלמה לקחת את המקום האחרון׃ .9
אבל כי תקרא לך והסב במקום האחרון למען יבא הקרא אתך ואמר אליך אהובי עלה למעלה מזה והיה לך כבוד לפני המסבים עמך׃ .10
כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃ .11
וגם אל האיש אשר קרא אותו אמר כי תעשה סעודת צהרים או סעודת ערב אל תקרא לאהביך ולאחיך ולקרוביך ולשכניך העשירים פן יקראו לך גם המה והיה לך לשלום׃ .12
אבל כי תעשה משתה קרא לעניים ולנשברים ולפסחים ולעורים׃ .13
ואשריך באשר אין להם לשלם לך כי ישלם לך בתחית הצדיקים׃ .14
וישמע זאת אחד מן המסבים ויאמר אליו אשרי האכל לחם במלכות האלהים׃ .15
והוא אמר אליו איש אחד עשה סעודה גדולה ויקרא לרבים׃ .16
וישלח את עבדו לעת הסעודה לאמר אל הקרואים באו כי כבר מוכן הכל׃ .17
ויחלו כלם פה אחד להתנצל ויאמר אליו הראשון שדה קניתי ועלי לצאת לראתו אבקש ממך נקני׃ .18
ואחר אמר חמשת צמדי בקר קניתי ואני הלך לבחן אותם אבקש ממך נקני׃ .19
ואחר אמר אשה לקחתי ובעבור זאת לא אוכל לבוא׃ .20
ויבא העבד ויגד את הדברים האלה לאדניו ויקצף בעל הבית ויאמר לעבדו מהר צא אל רחבות העיר ואל הוצותיה והבא הנה את העניים ואת הנשברים ואת העורים ואת הפסחים׃ .21
ויאמר העבד אדני כאשר צוית כן נעשה ויש עוד מקום׃ .22
ויאמר האדון אל העבד צא אל הדרכים ואל הגדרות ופצר בהם לבוא למען ימלא ביתי׃ .23
כי אני אמר לכם אין אחד מן האנשים הקרואים ההם אשר יטעם סעודתי׃ .24
והמון עם רב הלכים אתו ויפן ויאמר אליהם׃ .25
איש כי יבוא אלי ולא ישנא את אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת אחיו ואת אחיתיו ואף גם את נפשו לא יוכל להיות תלמידי׃ .26
ואשר לא ישא את צלבו ובא אחרי לא יוכל להיות תלמידי׃ .27
כי מי מכם החפץ לבנות מגדל הלא ישב בראשונה ויחשב את ההוצאות אם השג תשיג ידו להשלימו׃ .28
פן ישים את היסוד ולא יוכל לכלותו והיה כל הראים יקומו להלעיג לו לאמר׃ .29
כי זה האיש החל לבנות ולא יכל לכלות׃ .30
אז מי הוא המלך הקם להתגרות מלחמה במלך אחר ולא ישב בראשונה ויתיעץ אם יוכל בעשרת אלפים לערך לקראת הבא עליו בעשרים אלף׃ .31
ואם לא ושלח אליו מלאכים בעודנו רחוק לבקש שלום׃ .32
ככה כל איש מכם אשר לא נפטר מכל רכושו לא יוכל להיות תלמידי׃ .33
טוב המלח ואם המלח היה תפל במה יתקן׃ .34
לא יצלח גם לאדמה גם לדמן החוצה ישליכהו מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃ .35

  Luke 14/24