Leviticus 9/27   

ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל׃ .1
ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה׃ .2
ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה׃ .3
ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם׃ .4
ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה׃ .5
ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה׃ .6
ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה׃ .7
ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו׃ .8
ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח׃ .9
ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את משה׃ .10
ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה׃ .11
וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב׃ .12
ואת העלה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח׃ .13
וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה׃ .14
ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון׃ .15
ויקרב את העלה ויעשה כמשפט׃ .16
ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר׃ .17
וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב׃ .18
ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד׃ .19
וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה׃ .20
ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה משה׃ .21
וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים׃ .22
ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם׃ .23
ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם׃ .24

  Leviticus 9/27