Lamentations 3/5   

אני הגבר ראה עני בשבט עברתו׃ .1
אותי נהג וילך חשך ולא אור׃ .2
אך בי ישב יהפך ידו כל היום׃ .3
בלה בשרי ועורי שבר עצמותי׃ .4
בנה עלי ויקף ראש ותלאה׃ .5
במחשכים הושיבני כמתי עולם׃ .6
גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי׃ .7
גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׃ .8
גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה׃ .9
דב ארב הוא לי אריה במסתרים׃ .10
דרכי סורר ויפשחני שמני שמם׃ .11
דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ׃ .12
הביא בכליותי בני אשפתו׃ .13
הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום׃ .14
השביעני במרורים הרוני לענה׃ .15
ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר׃ .16
ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה׃ .17
ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה׃ .18
זכר עניי ומרודי לענה וראש׃ .19
זכור תזכור ותשיח עלי נפשי׃ .20
זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל׃ .21
חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃ .22
חדשים לבקרים רבה אמונתך׃ .23
חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃ .24
טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃ .25
טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃ .26
טוב לגבר כי ישא על בנעוריו׃ .27
ישב בדד וידם כי נטל עליו׃ .28
יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה׃ .29
יתן למכהו לחי ישבע בחרפה׃ .30
כי לא יזנח לעולם אדני׃ .31
כי אם הוגה ורחם כרב חסדו׃ .32
כי לא ענה מלבו ויגה בני איש׃ .33
לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ׃ .34
להטות משפט גבר נגד פני עליון׃ .35
לעות אדם בריבו אדני לא ראה׃ .36
מי זה אמר ותהי אדני לא צוה׃ .37
מפי עליון לא תצא הרעות והטוב׃ .38
מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו׃ .39
נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃ .40
נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים׃ .41
נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת׃ .42
סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת׃ .43
סכותה בענן לך מעבור תפלה׃ .44
סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים׃ .45
פצו עלינו פיהם כל איבינו׃ .46
פחד ופחת היה לנו השאת והשבר׃ .47
פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי׃ .48
עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות׃ .49
עד ישקיף וירא יהוה משמים׃ .50
עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי׃ .51
צוד צדוני כצפור איבי חנם׃ .52
צמתו בבור חיי וידו אבן בי׃ .53
צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי׃ .54
קראתי שמך יהוה מבור תחתיות׃ .55
קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי׃ .56
קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא׃ .57
רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי׃ .58
ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי׃ .59
ראיתה כל נקמתם כל מחשבתם לי׃ .60
שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי׃ .61
שפתי קמי והגיונם עלי כל היום׃ .62
שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם׃ .63
תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם׃ .64
תתן להם מגנת לב תאלתך להם׃ .65
תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה׃ .66

  Lamentations 3/5