Joshua 16/24   

ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית אל׃ .1
ויצא מבית אל לוזה ועבר אל גבול הארכי עטרות׃ .2
וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורן תחתון ועד גזר והיו תצאתו ימה׃ .3
וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים׃ .4
ויהי גבול בני אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד בית חורן עליון׃ .5
ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה׃ .6
וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן׃ .7
מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחתם׃ .8
והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה כל הערים וחצריהן׃ .9
ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה ויהי למס עבד׃ .10

  Joshua 16/24