Joshua 12/24   

ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה׃ .1
סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃ .2
והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה׃ .3
וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי׃ .4
ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון׃ .5
משה עבד יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה׃ .6
ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם׃ .7
בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי׃ .8
מלך יריחו אחד מלך העי אשר מצד בית אל אחד׃ .9
מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד׃ .10
מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד׃ .11
מלך עגלון אחד מלך גזר אחד׃ .12
מלך דבר אחד מלך גדר אחד׃ .13
מלך חרמה אחד מלך ערד אחד׃ .14
מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד׃ .15
מלך מקדה אחד מלך בית אל אחד׃ .16
מלך תפוח אחד מלך חפר אחד׃ .17
מלך אפק אחד מלך לשרון אחד׃ .18
מלך מדון אחד מלך חצור אחד׃ .19
מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד׃ .20
מלך תענך אחד מלך מגדו אחד׃ .21
מלך קדש אחד מלך יקנעם לכרמל אחד׃ .22
מלך דור לנפת דור אחד מלך גוים לגלגל אחד׃ .23
מלך תרצה אחד כל מלכים שלשים ואחד׃ .24

  Joshua 12/24