John 3/21   

ויהי איש אחד בתוך הפרושים ושמו נקדימון שר ליהודים׃ .1
ויבא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם האלהים עמו׃ .2
ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃ .3
ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד׃ .4
ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃ .5
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃ .6
אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה׃ .7
הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃ .8
ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת׃ .9
ויען ישוע ויאמר אליו רבן של ישראל אתה וזאת לא ידעת׃ .10
אמן אמן אני אמר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו׃ .11
אם אמרתי אליכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים׃ .12
ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים׃ .13
וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא׃ .14
למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃ .15
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃ .16
כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם׃ .17
המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃ .18
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃ .19
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃ .20
אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃ .21
ויהי אחרי הדברים האלה ויבא ישוע ותלמידיו אל ארץ יהודה ויגר שם עמהם ויטבל׃ .22
וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו׃ .23
כי עוד לא נתן יוחנן אל בית הסהר׃ .24
ויהי ריב בין תלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר הטהרה׃ .25
ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו׃ .26
ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים׃ .27
ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃ .28
אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃ .29
הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃ .30
הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל׃ .31
ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃ .32
ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃ .33
כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃ .34
האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃ .35
כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃ .36

  John 3/21