Job 34/42   

ויען אליהוא ויאמר׃ .1
שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי׃ .2
כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל׃ .3
משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה טוב׃ .4
כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי׃ .5
על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע׃ .6
מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים׃ .7
וארח לחברה עם פעלי און וללכת עם אנשי רשע׃ .8
כי אמר לא יסכן גבר ברצתו עם אלהים׃ .9
לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃ .10
כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו׃ .11
אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט׃ .12
מי פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה׃ .13
אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף׃ .14
יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב׃ .15
ואם בינה שמעה זאת האזינה לקול מלי׃ .16
האף שונא משפט יחבוש ואם צדיק כביר תרשיע׃ .17
האמר למלך בליעל רשע אל נדיבים׃ .18
אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃ .19
רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד׃ .20
כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה׃ .21
אין חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און׃ .22
כי לא על איש ישים עוד להלך אל אל במשפט׃ .23
ירע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם׃ .24
לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו׃ .25
תחת רשעים ספקם במקום ראים׃ .26
אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו׃ .27
להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע׃ .28
והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃ .29
ממלך אדם חנף ממקשי עם׃ .30
כי אל אל האמר נשאתי לא אחבל׃ .31
בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף׃ .32
המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני ומה ידעת דבר׃ .33
אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שמע לי׃ .34
איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל׃ .35
אבי יבחן איוב עד נצח על תשבת באנשי און׃ .36
כי יסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל׃ .37

  Job 34/42