Job 31/42   

ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה׃ .1
ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים׃ .2
הלא איד לעול ונכר לפעלי און׃ .3
הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור׃ .4
אם הלכתי עם שוא ותחש על מרמה רגלי׃ .5
ישקלני במאזני צדק וידע אלוה תמתי׃ .6
אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום׃ .7
אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו׃ .8
אם נפתה לבי על אשה ועל פתח רעי ארבתי׃ .9
תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין׃ .10
כי הוא זמה והיא עון פלילים׃ .11
כי אש היא עד אבדון תאכל ובכל תבואתי תשרש׃ .12
אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃ .13
ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו׃ .14
הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃ .15
אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃ .16
ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה׃ .17
כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃ .18
אם אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון׃ .19
אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם׃ .20
אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי׃ .21
כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר׃ .22
כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל׃ .23
אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃ .24
אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי׃ .25
אם אראה אור כי יהל וירח יקר הלך׃ .26
ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי׃ .27
גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל׃ .28
אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע׃ .29
ולא נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו׃ .30
אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע׃ .31
בחוץ לא ילין גר דלתי לארח אפתח׃ .32
אם כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני׃ .33
כי אערוץ המון רבה ובוז משפחות יחתני ואדם לא אצא פתח׃ .34
מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃ .35
אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי׃ .36
מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו׃ .37
אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃ .38
אם כחה אכלתי בלי כסף ונפש בעליה הפחתי׃ .39
תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב׃ .40

  Job 31/42