Job 25/42   

ויען בלדד השחי ויאמר׃ .1
המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו׃ .2
היש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום אורהו׃ .3
ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃ .4
הן עד ירח ולא יאהיל וכוכבים לא זכו בעיניו׃ .5
אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה׃ .6

  Job 25/42