Jeremiah 6/52   

העזו בני בנימן מקרב ירושלם ובתקוע תקעו שופר ועל בית הכרם שאו משאת כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול׃ .1
הנוה והמענגה דמיתי בת ציון׃ .2
אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו איש את ידו׃ .3
קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב׃ .4
קומו ונעלה בלילה ונשחיתה ארמנותיה׃ .5
כי כה אמר יהוה צבאות כרתו עצה ושפכו על ירושלם סללה היא העיר הפקד כלה עשק בקרבה׃ .6
כהקיר בור מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על פני תמיד חלי ומכה׃ .7
הוסרי ירושלם פן תקע נפשי ממך פן אשימך שממה ארץ לוא נושבה׃ .8
כה אמר יהוה צבאות עולל יעוללו כגפן שארית ישראל השב ידך כבוצר על סלסלות׃ .9
על מי אדברה ואעידה וישמעו הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב הנה דבר יהוה היה להם לחרפה לא יחפצו בו׃ .10
ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל שפך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדו כי גם איש עם אשה ילכדו זקן עם מלא ימים׃ .11
ונסבו בתיהם לאחרים שדות ונשים יחדו כי אטה את ידי על ישבי הארץ נאם יהוה׃ .12
כי מקטנם ועד גדולם כלו בוצע בצע ומנביא ועד כהן כלו עשה שקר׃ .13
וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום׃ .14
הבישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו גם הכלים לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתים יכשלו אמר יהוה׃ .15
כה אמר יהוה עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך׃ .16
והקמתי עליכם צפים הקשיבו לקול שופר ויאמרו לא נקשיב׃ .17
לכן שמעו הגוים ודעי עדה את אשר בם׃ .18
שמעי הארץ הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם כי על דברי לא הקשיבו ותורתי וימאסו בה׃ .19
למה זה לי לבונה משבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא ערבו לי׃ .20
לכן כה אמר יהוה הנני נתן אל העם הזה מכשלים וכשלו בם אבות ובנים יחדו שכן ורעו יאבדו׃ .21
כה אמר יהוה הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירכתי ארץ׃ .22
קשת וכידון יחזיקו אכזרי הוא ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך כאיש למלחמה עליך בת ציון׃ .23
שמענו את שמעו רפו ידינו צרה החזיקתנו חיל כיולדה׃ .24
אל תצאי השדה ובדרך אל תלכי כי חרב לאיב מגור מסביב׃ .25
בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו׃ .26
בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם׃ .27
כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה׃ .28
נחר מפח מאשתם עפרת לשוא צרף צרוף ורעים לא נתקו׃ .29
כסף נמאס קראו להם כי מאס יהוה בהם׃ .30

  Jeremiah 6/52