James 2/5   

אחי אל יהי משא פנים באמונתכם בישוע המשיח אדנינו אדון הכבוד׃ .1
כי אם יבוא איש לבית כנסתכם וטבעת זהב על ידיו והוא לבוש לבשי מכלול וגם איש עני יבא שמה ובגדו מטנף׃ .2
ופניתם אל הלבוש לבשי מכלול ואמרתם לו שב לך הנה בטוב ולעני תאמרו עמד שם או שב פה מתחת להדם רגלי׃ .3
הלא בזאת נחלק לבכם והנכם שפטים בעלי מחשבות רעות׃ .4
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃ .5
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃ .6
הלא הם המגדפים את השם הטוב הנקרא עליכם׃ .7
הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃ .8
אולם אם תשאו פנים תחטאו במעשיכם והתורה תוכיחכם כעברים אותה׃ .9
כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם׃ .10
כי האמר לא תנאף גם הוא אמר לא תרצח ואם אינך נאף ואתה רוצח היה נהיית לעבר התורה׃ .11
כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להשפט על פי תורת החרות׃ .12
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃ .13
אחי מה יועיל לאיש אם יאמר כי יש לו אמונה ומעשים אין בו התוכל האמונה להושיעו׃ .14
אח או אחות אם יהיו בעירם ובחסר לחם יומם׃ .15
ואיש מכם יאמר אליהם לכו לשלום והתחממו ושבעו ולא תתנו להם די מחסור גופם מה תועיל זאת׃ .16
ככה גם האמונה אם אין בה מעשים מתה היא בעצמה׃ .17
אך יאמר איש אתה יש לך אמונה ואני יש לי מעשים הראני נא את אמונתך מתוך מעשיך ואני אראך מתוך מעשי את אמוני׃ .18
אתה מאמין כי האלהים אחד הוא הטיבות גם השדים מאמינים בו ורעדים׃ .19
ואתה איש בער התחפץ לדעת כי האמונה בבלי מעשים מתה היא׃ .20
אברהם אבינו הלא במעשיו נצדק בהעלתו את יצחק בנו על המזבח׃ .21
הנך ראה כי היתה האמונה עזרת למעשיו ומתוך המעשים השלמה האמונה׃ .22
וימלא הכתוב האמר והאמן אברהם ביהוה ותחשב לו לצדקה ויקרא אהב יהוה׃ .23
הנכם ראים כי במעשים יצדק האיש ולא באמונה לבדה׃ .24
וכן גם רחב הזונה הלא נצדקה במעשים באספה את המלאכים אל ביתה ותשלחם בדרך אחר׃ .25
כי כאשר הגוף בלי נשמה מת הוא כן גם האמונה בלי מעשים מתה היא׃ .26

  James 2/5