Isaiah 48/66   

שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם יהוה ובאלהי ישראל יזכירו לא באמת ולא בצדקה׃ .1
כי מעיר הקדש נקראו ועל אלהי ישראל נסמכו יהוה צבאות שמו׃ .2
הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה׃ .3
מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה׃ .4
ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך פן תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום׃ .5
שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם׃ .6
עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם פן תאמר הנה ידעתין׃ .7
גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך׃ .8
למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך׃ .9
הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני׃ .10
למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן׃ .11
שמע אלי יעקב וישראל מקראי אני הוא אני ראשון אף אני אחרון׃ .12
אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו׃ .13
הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את אלה יהוה אהבו יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים׃ .14
אני אני דברתי אף קראתיו הביאתיו והצליח דרכו׃ .15
קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני ורוחו׃ .16
כה אמר יהוה גאלך קדוש ישראל אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך׃ .17
לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים׃ .18
ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני׃ .19
צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב׃ .20
ולא צמאו בחרבות הוליכם מים מצור הזיל למו ויבקע צור ויזבו מים׃ .21
אין שלום אמר יהוה לרשעים׃ .22

  Isaiah 48/66