Isaiah 46/66   

כרע בל קרס נבו היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה׃ .1
קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה׃ .2
שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל העמסים מני בטן הנשאים מני רחם׃ .3
ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט׃ .4
למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה׃ .5
הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף ישתחוו׃ .6
ישאהו על כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד ממקומו לא ימיש אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו׃ .7
זכרו זאת והתאששו השיבו פושעים על לב׃ .8
זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני׃ .9
מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה׃ .10
קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתי אף אעשנה׃ .11
שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה׃ .12
קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי׃ .13

  Isaiah 46/66