Isaiah 40/66   

נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם׃ .1
דברו על לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה׃ .2
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו׃ .3
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃ .4
ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדו כי פי יהוה דבר׃ .5
קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה׃ .6
יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם׃ .7
יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃ .8
על הר גבה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם׃ .9
הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו׃ .10
כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל׃ .11
מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים׃ .12
מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו׃ .13
את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו׃ .14
הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול׃ .15
ולבנון אין די בער וחיתו אין די עולה׃ .16
כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו׃ .17
ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו׃ .18
הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף׃ .19
המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט׃ .20
הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינתם מוסדות הארץ׃ .21
הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת׃ .22
הנותן רוזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה׃ .23
אף בל נטעו אף בל זרעו אף בל שרש בארץ גזעם וגם נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם׃ .24
ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש׃ .25
שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר׃ .26
למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור׃ .27
הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃ .28
נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃ .29
ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃ .30
וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃ .31

  Isaiah 40/66