Isaiah 28/66   

הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים הלומי יין׃ .1
הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד׃ .2
ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים׃ .3
והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה׃ .4
ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו׃ .5
ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה׃ .6
וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה פקו פליליה׃ .7
כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום׃ .8
את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים׃ .9
כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם׃ .10
כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה׃ .11
אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע׃ .12
והיה להם דבר יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו׃ .13
לכן שמעו דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם׃ .14
כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חזה שיט שוטף כי עבר לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו׃ .15
לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש׃ .16
ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו׃ .17
וכפר בריתכם את מות וחזותכם את שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס׃ .18
מדי עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה והיה רק זועה הבין שמועה׃ .19
כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס׃ .20
כי כהר פרצים יקום יהוה כעמק בגבעון ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד עבדתו נכריה עבדתו׃ .21
ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם כי כלה ונחרצה שמעתי מאת אדני יהוה צבאות על כל הארץ׃ .22
האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי׃ .23
הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו׃ .24
הלוא אם שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו׃ .25
ויסרו למשפט אלהיו יורנו׃ .26
כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על כמן יוסב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט׃ .27
לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא ידקנו׃ .28
גם זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפליא עצה הגדיל תושיה׃ .29

  Isaiah 28/66