Isaiah 27/66   

ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים׃ .1
ביום ההוא כרם חמד ענו לה׃ .2
אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה׃ .3
חמה אין לי מי יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד׃ .4
או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי׃ .5
הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה׃ .6
הכמכת מכהו הכהו אם כהרג הרגיו הרג׃ .7
בסאסאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים׃ .8
לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים׃ .9
כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה׃ .10
ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו׃ .11
והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עד נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל׃ .12
והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם׃ .13

  Isaiah 27/66