Isaiah 26/66   

ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל׃ .1
פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים׃ .2
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃ .3
בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃ .4
כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר׃ .5
תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים׃ .6
ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס׃ .7
אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש׃ .8
נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל׃ .9
יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה׃ .10
יהוה רמה ידך בל יחזיון יחזו ויבשו קנאת עם אף אש צריך תאכלם׃ .11
יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל מעשינו פעלת לנו׃ .12
יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד בך נזכיר שמך׃ .13
מתים בל יחיו רפאים בל יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו׃ .14
יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ׃ .15
יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו׃ .16
כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה׃ .17
הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל נעשה ארץ ובל יפלו ישבי תבל׃ .18
יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל׃ .19
לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם׃ .20
כי הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה׃ .21

  Isaiah 26/66