Isaiah 12/66   

ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃ .1
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃ .2
ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה׃ .3
ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃ .4
זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל הארץ׃ .5
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃ .6

  Isaiah 12/66