Isaiah 10/66   

הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו׃ .1
להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו׃ .2
ומה תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם׃ .3
בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃ .4
הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי׃ .5
בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות׃ .6
והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט׃ .7
כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים׃ .8
הלא ככרכמיש כלנו אם לא כארפד חמת אם לא כדמשק שמרון׃ .9
כאשר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושלם ומשמרון׃ .10
הלא כאשר עשיתי לשמרון ולאליליה כן אעשה לירושלם ולעצביה׃ .11
והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו׃ .12
כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים׃ .13
ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף׃ .14
היתפאר הגרזן על החצב בו אם יתגדל המשור על מניפו כהניף שבט את מרימיו כהרים מטה לא עץ׃ .15
לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש׃ .16
והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד׃ .17
וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס׃ .18
ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם׃ .19
והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על יהוה קדוש ישראל באמת׃ .20
שאר ישוב שאר יעקב אל אל גבור׃ .21
כי אם יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה׃ .22
כי כלה ונחרצה אדני יהוה צבאות עשה בקרב כל הארץ׃ .23
לכן כה אמר אדני יהוה צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים׃ .24
כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם׃ .25
ועורר עליו יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים׃ .26
והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שמן׃ .27
בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו׃ .28
עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה׃ .29
צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃ .30
נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו׃ .31
עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם׃ .32
הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו׃ .33
ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול׃ .34

  Isaiah 10/66