Hosea 6/14   

לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃ .1
יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃ .2
ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃ .3
מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך׃ .4
על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא׃ .5
כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃ .6
והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃ .7
גלעד קרית פעלי און עקבה מדם׃ .8
וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו׃ .9
בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל׃ .10
גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי׃ .11

  Hosea 6/14