Hosea 12/14   

אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃ .1
וריב ליהוה עם יהודה ולפקד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו׃ .2
בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים׃ .3
וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו׃ .4
ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו׃ .5
ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל אלהיך תמיד׃ .6
כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃ .7
ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא׃ .8
ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד׃ .9
ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה׃ .10
אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי׃ .11
ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר׃ .12
ובנביא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנביא נשמר׃ .13
הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו׃ .14

  Hosea 12/14