Hebrews 6/13   

על כן בעזב כעת ראשית דבר המשיח נעבר אל השלמות ולא נשוב לשית יסודי התשובה ממעשי מות והאמונה באלהים׃ .1
ותורת הטבילות וסמיכת ידים ותחית המתים והדין הנצחי׃ .2
ואת זאת נעשה אם יתן האל׃ .3
כי אלה אשר נגה עליהם האור וטעמו ממתנת השמים ונתן להם חלקם ברוח הקדש׃ .4
וטעמו את דבר אלהים הטוב וכחות העולם הבא וימעלו מעל׃ .5
נמנעו מהתחדש עוד לתשובה כי צלבו להם מחדש את בן האלהים ויתנוהו למשל׃ .6
כי האדמה השותה את הגשם הירד עליה למכביר ומוציאה עשב טוב לעבדיה תשא ברכה מאת האלהים׃ .7
ואשר תוציא קוץ ודרדר נמאסה היא וקרובה למארה וסופה להשרף׃ .8
אמנם ידידי מבטחים אנחנו בכם טבות מאלה וקרבות לישועה אף כי דברנו כזאת׃ .9
כי האלהים לא יעות צדק לשכח את מעשיכם ואת עמל אהבתכם אשר הראיתם לשמו ששרתם ועודכם משרתים את הקדשים׃ .10
אבל חפצנו שכל אחד מכם גם ישקד שקוד להחזיק בשלמות התקוה עד הקץ׃ .11
שלא תעצלו כי אם תלכו בעקבות היורשים באמונה וארך רוח את ההבטחות׃ .12
כי בהבטיח אלהים את אברהם נשבע בנפשו יען אשר אין גדול ממנו להשבע בו׃ .13
ויאמר כי ברך אברכך והרבה ארבה אותך׃ .14
ויהי בהאריך נפשו השיג את ההבטחה׃ .15
בני האדם ישבעו בגדול מהם והשבועה להם קץ כל ערעור לקיום הדבר׃ .16
על כן כאשר רצה האלהים להראות ביותר את ירשי ההבטחה כי לא תשתנה עצתו ערב אתה בשבועה׃ .17
למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃ .18
אשר היא לנפשנו לעוגין נכון וחזק ומגיע אל מבית לפרכת׃ .19
אשר בא שמה ישוע העבר לפנינו ויהי כהן גדול לעולם על דברתי מלכי צדק׃ .20

  Hebrews 6/13