Genesis 17/50   

ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים׃ .1
ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד׃ .2
ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר׃ .3
אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים׃ .4
ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך׃ .5
והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו׃ .6
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃ .7
ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים׃ .8
ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם׃ .9
זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר׃ .10
ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם׃ .11
ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא׃ .12
המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם׃ .13
וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר׃ .14
ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה׃ .15
וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו׃ .16
ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד׃ .17
ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך׃ .18
ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו׃ .19
ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול׃ .20
ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת׃ .21
ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם׃ .22
ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים׃ .23
ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו׃ .24
וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו׃ .25
בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו׃ .26
וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו׃ .27

  Genesis 17/50