Genesis 10/50   

ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול׃ .1
בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס׃ .2
ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה׃ .3
ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים׃ .4
מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם׃ .5
ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען׃ .6
ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן׃ .7
וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ׃ .8
הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה׃ .9
ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער׃ .10
מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח׃ .11
ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה׃ .12
ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים׃ .13
ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים׃ .14
וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת׃ .15
ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי׃ .16
ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני׃ .17
ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני׃ .18
ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע׃ .19
אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם׃ .20
ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול׃ .21
בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם׃ .22
ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש׃ .23
וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר׃ .24
ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃ .25
ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח׃ .26
ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה׃ .27
ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא׃ .28
ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן׃ .29
ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם׃ .30
אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם׃ .31
אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול׃ .32

  Genesis 10/50