Galatians 6/6     

אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃ .1
שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃ .2
כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃ .3
אבל יבחן כל איש את מעשהו ואז לו לבדו תהיה תהלתו ולא לנגד אחר׃ .4
כי כל איש את משאו ישא׃ .5
המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו׃ .6
אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃ .7
הזרע בבשרו יקצר כליון משברו והזרע ברוח יקצר מן הרוח חיי עולם׃ .8
ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃ .9
לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃ .10
ראו נא מה גדול המכתב אשר כתבתי אליכם בידי׃ .11
החפצים להתהדר בבשר מכריחים אתכם להמול רק למען לא ירדפו על צלב המשיח׃ .12
כי גם הם הנמולים אינם שמרים את התורה אלא רצונם שתמולו למען יתהללו בבשרכם׃ .13
ואנכי חלילה מהתהלל זולתי בצלב אדנינו ישוע המשיח אשר בו העולם נצלב לי ואני נצלב לעולם׃ .14
כי במשיח ישוע גם המילה גם הערלה אינן נחשבות כי אם בריאה חדשה׃ .15
וכל המהלכים כפי השורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל ישראל אשר לאלהים׃ .16
מעתה איש אל ילאני עוד כי את חבורות האדון ישוע אני נשא בגויתי׃ .17
חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עם רוחכם אחי אמן׃ .18

  Galatians 6/6