Ezekiel 48/48     

ואלה שמות השבטים מקצה צפונה אל יד דרך חתלן לבוא חמת חצר עינן גבול דמשק צפונה אל יד חמת והיו לו פאת קדים הים דן אחד׃ .1
ועל גבול דן מפאת קדים עד פאת ימה אשר אחד׃ .2
ועל גבול אשר מפאת קדימה ועד פאת ימה נפתלי אחד׃ .3
ועל גבול נפתלי מפאת קדמה עד פאת ימה מנשה אחד׃ .4
ועל גבול מנשה מפאת קדמה עד פאת ימה אפרים אחד׃ .5
ועל גבול אפרים מפאת קדים ועד פאת ימה ראובן אחד׃ .6
ועל גבול ראובן מפאת קדים עד פאת ימה יהודה אחד׃ .7
ועל גבול יהודה מפאת קדים עד פאת ימה תהיה התרומה אשר תרימו חמשה ועשרים אלף רחב וארך כאחד החלקים מפאת קדימה עד פאת ימה והיה המקדש בתוכו׃ .8
התרומה אשר תרימו ליהוה ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים׃ .9
ולאלה תהיה תרומת הקדש לכהנים צפונה חמשה ועשרים אלף וימה רחב עשרת אלפים וקדימה רחב עשרת אלפים ונגבה ארך חמשה ועשרים אלף והיה מקדש יהוה בתוכו׃ .10
לכהנים המקדש מבני צדוק אשר שמרו משמרתי אשר לא תעו בתעות בני ישראל כאשר תעו הלוים׃ .11
והיתה להם תרומיה מתרומת הארץ קדש קדשים אל גבול הלוים׃ .12
והלוים לעמת גבול הכהנים חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרת אלפים כל ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים׃ .13
ולא ימכרו ממנו ולא ימר ולא יעבור ראשית הארץ כי קדש ליהוה׃ .14
וחמשת אלפים הנותר ברחב על פני חמשה ועשרים אלף חל הוא לעיר למושב ולמגרש והיתה העיר בתוכה׃ .15
ואלה מדותיה פאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים ופאת נגב חמש חמש מאות וארבעת אלפים ומפאת קדים חמש מאות וארבעת אלפים ופאת ימה חמש מאות וארבעת אלפים׃ .16
והיה מגרש לעיר צפונה חמשים ומאתים ונגבה חמשים ומאתים וקדימה חמשים ומאתים וימה חמשים ומאתים׃ .17
והנותר בארך לעמת תרומת הקדש עשרת אלפים קדימה ועשרת אלפים ימה והיה לעמת תרומת הקדש והיתה תבואתה ללחם לעבדי העיר׃ .18
והעבד העיר יעבדוהו מכל שבטי ישראל׃ .19
כל התרומה חמשה ועשרים אלף בחמשה ועשרים אלף רביעית תרימו את תרומת הקדש אל אחזת העיר׃ .20
והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל פני חמשה ועשרים אלף תרומה עד גבול קדימה וימה על פני חמשה ועשרים אלף על גבול ימה לעמת חלקים לנשיא והיתה תרומת הקדש ומקדש הבית בתוכה׃ .21
ומאחזת הלוים ומאחזת העיר בתוך אשר לנשיא יהיה בין גבול יהודה ובין גבול בנימן לנשיא יהיה׃ .22
ויתר השבטים מפאת קדמה עד פאת ימה בנימן אחד׃ .23
ועל גבול בנימן מפאת קדימה עד פאת ימה שמעון אחד׃ .24
ועל גבול שמעון מפאת קדימה עד פאת ימה יששכר אחד׃ .25
ועל גבול יששכר מפאת קדימה עד פאת ימה זבולן אחד׃ .26
ועל גבול זבולן מפאת קדמה עד פאת ימה גד אחד׃ .27
ועל גבול גד אל פאת נגב תימנה והיה גבול מתמר מי מריבת קדש נחלה על הים הגדול׃ .28
זאת הארץ אשר תפילו מנחלה לשבטי ישראל ואלה מחלקתם נאם אדני יהוה׃ .29
ואלה תוצאת העיר מפאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים מדה׃ .30
ושערי העיר על שמות שבטי ישראל שערים שלושה צפונה שער ראובן אחד שער יהודה אחד שער לוי אחד׃ .31
ואל פאת קדימה חמש מאות וארבעת אלפים ושערים שלשה ושער יוסף אחד שער בנימן אחד שער דן אחד׃ .32
ופאת נגבה חמש מאות וארבעת אלפים מדה ושערים שלשה שער שמעון אחד שער יששכר אחד שער זבולן אחד׃ .33
פאת ימה חמש מאות וארבעת אלפים שעריהם שלשה שער גד אחד שער אשר אחד שער נפתלי אחד׃ .34
סביב שמנה עשר אלף ושם העיר מיום יהוה שמה׃ .35

  Ezekiel 48/48