Ezekiel 15/48   

ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ .1
בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה בעצי היער׃ .2
היקח ממנו עץ לעשות למלאכה אם יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי׃ .3
הנה לאש נתן לאכלה את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר היצלח למלאכה׃ .4
הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה אף כי אש אכלתהו ויחר ונעשה עוד למלאכה׃ .5
לכן כה אמר אדני יהוה כאשר עץ הגפן בעץ היער אשר נתתיו לאש לאכלה כן נתתי את ישבי ירושלם׃ .6
ונתתי את פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי אני יהוה בשומי את פני בהם׃ .7
ונתתי את הארץ שממה יען מעלו מעל נאם אדני יהוה׃ .8

  Ezekiel 15/48