Exodus 40/40     

וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד׃ .2
ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת׃ .3
והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה׃ .4
ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן׃ .5
ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד׃ .6
ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים׃ .7
ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר׃ .8
ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש׃ .9
ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים׃ .10
ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו׃ .11
והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים׃ .12
והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי׃ .13
ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת׃ .14
ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם׃ .15
ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה׃ .16
ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן׃ .17
ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו׃ .18
ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה׃ .19
ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה׃ .20
ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה׃ .21
ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת׃ .22
ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃ .23
וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה׃ .24
ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה׃ .25
וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת׃ .26
ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה׃ .27
וישם את מסך הפתח למשכן׃ .28
ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה׃ .29
וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה׃ .30
ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם׃ .31
בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה׃ .32
ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה׃ .33
ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן׃ .34
ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן׃ .35
ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם׃ .36
ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו׃ .37
כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם׃ .38

  Exodus 40/40