Exodus 37/40   

ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃ .1
ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב׃ .2
ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית׃ .3
ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב׃ .4
ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן׃ .5
ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃ .6
ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת׃ .7
כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו׃ .8
ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים׃ .9
ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃ .10
ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב׃ .11
ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב׃ .12
ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו׃ .13
לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן׃ .14
ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן׃ .15
ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן זהב טהור׃ .16
ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו׃ .17
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃ .18
שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃ .19
ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃ .20
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה׃ .21
כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור׃ .22
ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃ .23
ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה׃ .24
ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו ממנו היו קרנתיו׃ .25
ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב׃ .26
ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם׃ .27
ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב׃ .28
ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח׃ .29

  Exodus 37/40