Exodus 31/40   

וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה׃ .2
ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה׃ .3
לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת׃ .4
ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה׃ .5
ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך׃ .6
את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל׃ .7
ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת׃ .8
ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו׃ .9
ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן׃ .10
ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתך יעשו׃ .11
ויאמר יהוה אל משה לאמר׃ .12
ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם׃ .13
ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה׃ .14
ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת׃ .15
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם׃ .16
ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש׃ .17
ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים׃ .18

  Exodus 31/40