Exodus 28/40   

ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן׃ .1
ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת׃ .2
ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי׃ .3
ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי׃ .4
והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש׃ .5
ועשו את האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב׃ .6
שתי כתפת חברת יהיה לו אל שני קצותיו וחבר׃ .7
וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר׃ .8
ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל׃ .9
ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם׃ .10
מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם׃ .11
ושמת את שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפיו לזכרן׃ .12
ועשית משבצת זהב׃ .13
ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את שרשרת העבתת על המשבצת׃ .14
ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו׃ .15
רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו׃ .16
ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד׃ .17
והטור השני נפך ספיר ויהלם׃ .18
והטור השלישי לשם שבו ואחלמה׃ .19
והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם׃ .20
והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה על שמתם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט׃ .21
ועשית על החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור׃ .22
ועשית על החשן שתי טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החשן׃ .23
ונתתה את שתי עבתת הזהב על שתי הטבעת אל קצות החשן׃ .24
ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפד אל מול פניו׃ .25
ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה׃ .26
ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד׃ .27
וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד׃ .28
ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני יהוה תמיד׃ .29
ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמיד׃ .30
ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת׃ .31
והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע׃ .32
ועשית על שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב׃ .33
פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על שולי המעיל סביב׃ .34
והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות׃ .35
ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה׃ .36
ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה׃ .37
והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה׃ .38
ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם׃ .39
ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת׃ .40
והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי׃ .41
ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו׃ .42
והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו׃ .43

  Exodus 28/40