Exodus 25/40   

וידבר יהוה אל משה לאמר׃ .1
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי׃ .2
וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת׃ .3
ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃ .4
וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים׃ .5
שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ .6
אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן׃ .7
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם׃ .8
ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו׃ .9
ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃ .10
וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב׃ .11
ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית׃ .12
ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב׃ .13
והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם׃ .14
בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו׃ .15
ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך׃ .16
ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃ .17
ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת׃ .18
ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו׃ .19
והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים׃ .20
ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך׃ .21
ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארן העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל׃ .22
ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃ .23
וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב׃ .24
ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב׃ .25
ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו׃ .26
לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן׃ .27
ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן׃ .28
ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם׃ .29
ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד׃ .30
ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו׃ .31
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃ .32
שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃ .33
ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃ .34
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה׃ .35
כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור׃ .36
ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה׃ .37
ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃ .38
ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה׃ .39
וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר׃ .40

  Exodus 25/40