Exodus 24/40   

ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק׃ .1
ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו׃ .2
ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה׃ .3
ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל׃ .4
וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים׃ .5
ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח׃ .6
ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע׃ .7
ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה׃ .8
ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל׃ .9
ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר׃ .10
ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו׃ .11
ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם׃ .12
ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים׃ .13
ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם׃ .14
ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר׃ .15
וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן׃ .16
ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל׃ .17
ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה׃ .18

  Exodus 24/40